การอบรมเชิงปฏิบัติการ PALS Provider Course เพื่อจัดอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ให้การบริการผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ทั้งแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ร่วมกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ