พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเมตตาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 70,000 บาท  ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยเหลือในการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีคุณจินตนา ตรีเงิน หัวหน้าพยาบาลผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมหัวใจ  เป็นผู้รับมอบจากคุณพุฒิเศรษฐ์ พรหมประภัศร ผู้เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์  ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ