รายชื่อคณะกรรมการ


ประธานกรรมการ
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์  สุวรรณบุบผา

รองประธานกรรมการ
ม.ล.สุธาดา เกษมสันต์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
ท่านผู้หญิงปรียา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
คุณพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน์

กรรมการ
คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์
คุณอภิพร ภาษวัธน์
พลตรีระพีพงษ์ อุทยานันท์
นพ. สุรพจน์ แสงโชติ
ม.ล.อนุพร เกษมสันต์
ศ.นพ.อภิชัย คงพัฒนะโยธิน
คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์
คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์

กรรมการและเหรัญญิก
คุณพัชรวลี อุทยานันท์

กรรมการและเลขานุการ
นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์

รายชื่อคณะทำงานของมูลนิธิฯ
1.นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ : ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
2.นพ.วิวัฒน์ วารินทร์ศิริกุล : ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
3.นพ.จุล นำชัยศิริ : ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4.นพ.ชูศักดิ์ หนูแดง : ศัลยแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี                                                             
5.พญ.กัญญลักษณ์  วิเทศสนธิ : กุมารแพทย์โรคหัวใจ, มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก                                           
6.นพ.ธีรพงศ์ ว่องวิภาสมิตกุล : กุมารแพทย์โรคหัวใจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                                                             
7.พญ.พรรณธิป  ภัทรกุลวิวัฒน์ :กุมารแพทย์โรคหัวใจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                                                         
8. พญ.ศุภลัคน์  กาญจนอุทัย :กุมารแพทย์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลศิริราช