วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและรอคอยการบริจาคช่วยเหลือ โดยการช่วยเพิ่มการผ่าตัดหัวใจเด็กให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้การรอคอยที่ยาวนานในการจะเข้ามารับการผ่าตัดสั้นลง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตด่วน


เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดทันเวลา

 

  สภาพปัญหาของเด็กที่เป็นโรคหัวใจ และครอบครัวเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
จะมีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ
  เด็กตัวเขียว
เกิดจากการมีเลือดไปเลี้ยงปอดน้อย เลือดและออกซิเจนจะไปเลี้ยง
สมองไม่เพียงพอ สมองจะค่อยๆ ถูกทำลาย มีผลเสียต่อสติปัญญา
ของเด็ก หากทิ้งไว้นานๆ อาจเสียชีวิตได้จากการเกิดอาการเขียวรุนแรง
และการที่เลือดดำไหลไปสู่สมองได้ ทำให้เกิดฝีในสมองซึ่งอันตรายมาก
  เด็กตัวไม่เขียว
เกิดจากการมีเลือดมาเลี้ยงปอดมากเกินไป นานเข้าจะทำให้เส้นเลือด
ปอดเกิดการตีบตัน และไม่สามารถแก้ไขได้

 
  ทั้งนี้ เด็กที่เป็นโรคหัวใจทั้ง 2 ลักษณะ ระหว่างการรอคอยอันยาวนานกว่าจะได้รับการผ่าตัดจะต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการหอบ เหนื่อย ความพิการ ฯลฯ ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติอื่นๆ ได้

 


ท่านสามารถสงเคราะห์เด็กผู้ป่วยเหล่านี้ได้ ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเพิ่มจำนวนการผ่าตัดหัวใจเด็กให้มากขึ้น โดยการเพิ่มการผ่าตัดในวันหยุดราชการและโดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น, โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ในการทำโครงการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กยากจนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและโดยการเพิ่มขีดความสามารถของห้องไอซียูด้วยการเพิ่มเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดหัวใจให้เพิ่มขึ้น