มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้จัดโครงการ “PCSF PACEMAKER CAMP”   สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรและผู้ดูแล จำนวน 55 ราย โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจและการปฏิบัติตน กิจกรรมฝึกจับชีพจร ฟังเสียงหัวใจ ทำความรู้จักกับเครื่องกระตุ้นหัวใจและจัดอบรมการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยมี พ.ญ.กัญญลักษณ์  วิเทศสนธิ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ประจำมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เป็นประธานในการเปิดงานร่วมด้วย พ.ญ.ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลศิริราช พ.ญ.สาริน เล็กชื่นสกุล นพ.สรนนท์ ไตรติลานันท์  พ.ญ.อังควิภา  ทรัพย์รุ่งเรือง กุมารแพทย์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นพ.ศรายุทธ ปินตา นพ.รัฐวัลลภ  โสมะ  พญ.เกตน์นิภา สินสุพรรณ์ พญ.จุฑารัตน์ ชัยวีรพันธ์เดช แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านกุมารเวชศาสาตร์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรร่วมแนะนำเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองสามารถนำกลับไปปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์  โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันโรคหัวใจ กรุงเทพฯ